Bugün - 23 Mart 2019 CumartesiKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.pngimages/habersistemi_08.png
 
Antalya   22°°C
 
OKAN KOCAKAYA'NIN BÜYÜK KUM MAHALLESİ MİTİNGİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

KOCAKAYA; “BU MUHTEŞEM MANZARA BASKIYLA DEĞİL, TEHDİT İLE HİÇ DEĞİL, YOKLAMAYLA GELENLER DEĞİL, GÖNÜL BİRLİĞİYLE TOPLANAN ENGİN YÜREKLİ DEMRELİLERİN MANZARASI" DEDİ

 

Seçim ça­lış­ma­la­rı­nı yoğun bir prog­ram­la sür­dü­ren Mil­let İtti­fa­kı'nın İyi Parti Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Okan Ko­ca­ka­ya, Bü­yük­kum ma­hal­le­si mi­tin­gin­de coş­ku­lu bir ka­la­ba­lı­ğa ses­len­di.

Demre Haber Haberi - 14 Mart 2019 Perşembe

(14:59)

KOCAKAYA; “BU MUHTEŞEM MANZARA BASKIYLA DEĞİL, TEHDİT İLE HİÇ DEĞİL, YOKLAMAYLA GELENLER DEĞİL, GÖNÜL BİRLİĞİYLE TOPLANAN ENGİN YÜREKLİ DEMRELİLERİN MANZARASI" DEDİ

 

Seçim ça­lış­ma­la­rı­nı yoğun bir prog­ram­la sür­dü­ren Mil­let İtti­fa­kı'nın İyi Parti Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Okan Ko­ca­ka­ya, Bü­yük­kum ma­hal­le­si mi­tin­gin­de coş­ku­lu bir ka­la­ba­lı­ğa ses­len­di.
Mil­let İtti­fa­kı Demre Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Okan Ko­ca­ka­ya seçim ça­lış­ma­la­rı­na Bü­yük­kum Ma­hal­le­si mi­tin­giy­le sür­dür­dü. Va­tan­daş­la­rın büyük ilgi gös­ter­di­ği Ko­ca­ka­ya me­şa­le­ler ve slo­gan­lar­la kar­şı­lan­dı. Mi­tin­ge, CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Cavit Arı’da ka­tıl­dı.
Mi­ting­de Dem­re­li­le­re ses­le­nen Okan Ko­ca­ka­ya şun­la­rı söy­le­di; “Dem­re­li­ler artık diyor ki Demre’nin 15 yıl­dır de­ğiş­me­yen kötü ka­de­ri­ne yeter, ya­pı­lan bas­kı­la­ra şan­taj­la­ra yeter. Kan­dı­rıl­ma­ya yeter diyor. Demre artık ge­le­ce­ği­ne sahip çı­kı­yor. Bi­li­yor­su­nuz he­pi­mi­zin ortak bir sı­kın­tı­sı var tan­zim satış yer­le­ri seb­ze­den tam para ka­za­na­cak­tık ama nasip ol­ma­dı çift­çi­nin emeği tan­zim sa­tı­şa düştü sanki enf­las­yo­nun pa­ha­lı­ğı­nın se­be­bi bir tek çift­çi­ler sebep. Hiç kim­se­ye güb­re­yi kaça aldın ilacı nay­lo­nu kaça alı­yor­sun fidan pa­ra­sı dö­nü­mü­ne kaç para tu­tu­yor diye soran yok. Üs­te­lik sor­ma­dık­la­rı gibi bu­ra­da yet­mi­yor gibi adı­mı­zı do­ma­tes biber te­rö­ris­ti­ne çı­kar­dı­lar ya­zık­tır gü­nah­tır. Bizim bu ko­nu­la­rı ko­nuş­ma­mız der­di­mi­zi an­lat­ma­mız ge­re­ki­yor. Ge­re­kir­se tüm si­ya­si par­ti­ler aday­lar mec­lis üye­le­ri top­la­nıp bu so­run­la­rı be­ra­ber ko­nu­şa bi­lir­dik. Bunun için­de çok güzel bir fır­sat vardı bi­li­yor­su­nuz ge­çen­ler­de bir tarım fuarı oldu ama mev­cut baş­kan bu ko­nu­la­rı ko­nu­şa­ca­ğı­na doğ­ru­dan bizi sal­dır­ma­yı ter­cih etti. Çünkü önü­müz­de seçim var kol­tu­ğu kay­bet­me kor­ku­su var kay­bet­me onun kol­tuk sev­gi­si çift­çi­mi­zin eme­ğin­den çok daha önem­li.
Baş­kan bu ara bana ta­kıl­dı kaldı ya beni çok se­vi­yor ya da ben­den çok kor­ku­yor tes­pit tak­dir sizin şimdi tek söy­le­di­ği bir şey var 15 yıl önce ne­re­dey­din sü­rek­li beni arı­yor. 15 yıl önce ben be­le­di­ye baş­ka­nı de­ğil­dim 15 yıl önce ben her­han­gi bir ko­num­da yö­ne­ti­ci de­ğil­dim 15 yıl önce ben ada­le­ti, do­ru­ğu hakkı öğ­re­ni­yor­dum tüyü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­nı ça­lan­lar­dan hesap sor­ma­yı öğ­re­ni­yor­dum.
Peki şimdi hem­şe­ri­le­rim sor­maz mı Okan nerde ol­du­ğu­nu an­la­dık da peki baş­kan sen 15 yıl­dır ne­re­dey­din ne­re­ye gel­din biz 31 mu­rat­tan beton sant­ral­le­ri­ne nasıl gel­din diye sor­maz­lar mı?
Be­le­di­ye kim­se­nin dük­kâ­nı değil be­le­di­ye­yi dük­kân gibi gö­ren­ler­den tek tek hesap sor­maz­sam na­mer­dim.
Mev­cut baş­ka­nın 2003 du­ru­muy­la şim­di­ki du­ru­mu­nu bir dü­şü­ne­lim şimdi ma­şal­lah Allah ver­sin tabi bir şey de­mi­yo­ruz da beton sant­ra­li bil­mi­yo­rum iş ma­ki­na­la­rı­nın sa­yı­sı­nı kendi bi­li­yor mu ama san­mı­yo­rum. Demre Kum­lu­ca An­tal­ya’daki mal var­lık­la­rı ca­ba­sı bu be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı bi­li­yor­su­nuz rah­met­li Salih Kolcu, Ba­hat­tin Şahin, Meh­met Usta Yusuf Öcek­te yaptı allah uzun ömür ver­sin. Sü­ley­man Yıl­dı­rım ve Adnan Ge­yik­çi’de yaptı hiç­bi­ri se­bep­siz yere zen­gin ol­ma­dı. Rah­met­li Yusuf özek za­ma­nın­da gene ha­tır­lar­sı­nız oto­büs am­bu­lans kam­yon kepçe iş ma­ki­na­la­rı geldi top­tan­cı ha­li­nin ya­nın­da da kum çakır ocağı vardı be­le­di­ye­nin dü­şü­nün o gün­le­ri 15 se­ne­de hepsi yok oldu. Birde şimdi bir slo­gan var ya­par­sa topçu yapar bence onu dü­zel­til­me­si lazım bunu dü­zelt­me­miz lazım sa­tar­sa Topcu satar 
15 yıl yağma edil­miş bir Demre var kar­şı­mız­da ranta kur­ban edil­miş bir Demre var or­man­la­rın üstü ör­tül­müş bir Demre var bun­la­rı yeri gel­di­ğin­de tek tek bel­ge­siy­le açık­la­ya­ca­ğım size korku ve bas­kıy­la sin­di­ril­me­ye ça­lı­şan bir Demre ve Demre halkı var bi­zim­le bir­lik­te fo­toğ­raf çek­ti­re­me­yen hem­şe­ri­le­rim var. Pay­la­şım­la­rı­mı­zı be­ğe­ne­me­yen, be­ğe­nin­ce de teh­dit edi­len dayak atı­lan hem­şe­ri­le­rim var afiş asa­ma­yan seçim bü­ro­mu­zun önün­den ge­çe­me­yen hem­şe­ri­le­rim var ama merak et­me­yen 31 mart­ta hal­kı­mız öyle bir ders ve­recek ki fe­lek­le­ri şa­şa­cak Sen bir kor­ka­cak­sın biz bin ço­ğa­la­ca­ğız Demre’de de­ği­şi­me engel ola­mı­cak­sın buna asla gücün yet­me­yecek asla ek­me­ği­nin pe­şin­de as­ke­ri üc­ret­le ça­lı­şan kar­deş­le­ri­min ma­aşı­nın bir mik­ta­rı ge­ri­ye is­te­ni­yor. Bu nasıl hak bu nasıl hak ye­mek­tir. Aklım al­mı­yor. Geri alı­nan iş­çi­ler­den İş kur­dan giden iş­çi­le­ri­miz­den geri alı­nan bu pa­ra­lar ne­re­le­re gi­di­yor in­şa­at ruh­sa­tı alı­nır­ken iş­ye­ri açar­ken ma­zot­lar ne­re­ye gi­di­yor be­le­di­ye­nin el ara­ba­sı yok­ken bu ma­zot­lar ne­re­ye gi­di­yor bun­la­rın he­sap­la­rı so­rul­ma­ya­cak mı sa­nı­yor­lar son za­man­lar­da fark et­miş­si­niz­dir bir telaş var bir telaş sardı diğer adayı bir te­laş­lan­ma var bir panik ha­va­sı var sal­dı­rı­ya ge­çi­yor bize karşı ben oğlu ya­şın­da ada­mım bu­gü­ne kadar ağ­zım­dan kötü bir söz söy­le­me­dim ne var bi­li­yor mu­su­nuz korku var o korku ne kor­ku­su be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı kay­bet­mek­ten öteye başka bir korku var yıl­lık mil­yon­lar­ca eski pa­ray­la tril­yon­lar­ca ka­zanç ka­pı­sı ka­pa­na­cak, he­sap­sız ki­tap­sız bas­kıy­la para ala­ma­ya­cak buna son ve­re­cez, in­şa­at ya­par­ken iş­ye­ri açar­ken harç dı­şın­da başka para alın­ma­ya­cak, 15 yılın def­te­ri açı­la­cak işte bun­la­rın kor­ku­su var ama kor­ku­nun da ecele fay­da­sı yok bu­ra­dan bir kez daha ses­le­ni­yo­rum al­la­hın izni siz­le­rin des­te­ğiy­le 1 Nisan’da be­le­di­ye­yi dev­ra­lıp bun­la­rın he­sa­bı­nı sor­maz­sam na­mer­dim ey baş­kan sende ah var sende çarşı es­na­fı­mın ahı var se­çim­den önce oy için işe alıp da se­çim­den sonra çı­kar­dı­ğın işçi kar­de­şi­min ahı var başka par­ti­nin bay­ra­ğı­nı as­tı­ğı için sü­rün­dür­dü­ğü­mün kar­de­şi­min ahı var hal ko­mis­yon­cu­la­rı­mın ahı var, sa­na­yi es­na­fı­mın ahı var tüy yet­me­dik ye­ti­min­de ahı var maz­lu­mun­da ahı var.
De­ğer­li Bü­yük­kum­lu hem­şe­ri­le­rim 3 dö­nem­dir mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı­na oy ve­ri­yor­su­nuz. Bü­yük­kum ma­hal­le­mi­zin 2 gün­dür ge­zi­yo­rum 15 yıl­dır su­la­ma su­yu­nu ge­ti­ri­cem de­miş­ler Kimse ge­tir­me­miş kü­çük­kum muh­ta­rı bile bunu 4 yılda ge­tir­di. 15 yılda bü­yük­ku­ma su ge­ti­re­me­di su­la­ma su­yu­nu şimdi seçim ön­ce­si ça­lış­ma­lar baş­lan­mış bi göz bo­ya­ma olayı var bel­li­ki bü­yü­kum­da sit alan­la­rı var sit­ler da­ral­tıl­ma­sı ge­re­kir­ken ba­kı­yo­rum baya ge­niş­le­til­miş şimdi sor­sak 10 defa An­ka­ra’ya git­tim çö­ze­me­dim der çö­ze­bil­di­mi so­run­la­rı­nı­zı çö­ze­me­di biz çö­ze­riz. Se­çim­den sonra ilk işi­miz su­la­ma su­yu­nu ge­tir­mek olsun söz ve­ri­yo­rum. Birde Sahil otel­le­ri­ni beş katlı büy­yü­ku­ma neden üç kat ve­ri­li­yor sor­caz­mı he­sa­bı­nı ama hem­şe­ri­le­ri­ne ge­lin­ce ka­şık­la ve­ri­li­yor. Ken­di­ne ge­lin­ce kep­çey­le Ama yemek kep­çe­si değil iş ma­ki­na­sı kep­çe­si ge­çen­ler­de Sü­ley­man bey bey­me­lek­te bir top­lan­tı yaptı bende zan­net­tim ki 15 yıl­dır ne hiz­met yap­tı­ğı­nı an­la­ta­cak orda uzun uzun din­li­cez bel­li­ki şi­mi­di­den ümi­di­ni kes­miş sü­rek­li mu­ha­le­fet ha­lin­de sev­gi­li dem­re­li­ler ben di­yo­rum­ki demre’de Tu­rizm’de dünya mar­ka­sı ola­cak o diyor beton ben di­yo­rum ki Dem­re­de iş­siz­lik bi­tecek o di­yor­ki ben çağıl dök­tüm biz di­yo­ruz ka­dın­la­rı­mız üre­ti­me ka­tı­la­cak o diyor ben size net­tim biz di­yo­ruz eği­ti­mi şah­lan­dı­ra­caz o diyor çay için­de geçti benim ömrüm De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim siz­le­re söz ve­ri­yo­rum bizim be­le­di­ye­ci­li­ği­miz temiz şef­faf ve hesap veren bir be­le­di­ye­ci­lik ola­cak yıl­gın­lık yor­gun­luk gös­ter­me­den gece gün­düz ayır­ma­dan hiz­met edi­cez in­şal­lah sizin so­ru­nu­nuz çö­zül­me­den benim gö­zü­me uyku gir­me­yecek biz kim­se­yi ayırt et­mi­ye­cez baskı yap­mı­caz tek der­di­miz dem­re­ye hiz­met ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Kaynak / Editör: demretoros - Mahir Çeviren Okunma 1583

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Demre HaberHaberleri

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
Yatlara kara molası başladı
Başsavcı Yıldız'dan 'Hukuk ve Adalet' konferansı
DEMRE'DE 19 BİN 353 KİŞİ OY KULLANACAK
DEMRE ADAYINI MİLLET İTTİFAKI BAĞRINA BASTI…
Domuzlar seralara zarar verdi
Emniyetten muhtarlarla güvenlik toplantısı
Myra- Andriake kazılarında 9'uncu yıl tamamlandı

Diğer Haberler

Başkan Topçu dördüncü dönemin startını verdi
Hasyurt’a Modern Muhtar Evi
OKAN KOCAKAYA'NIN BÜYÜK KUM MAHALLESİ MİTİNGİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Demreli öğrenciler Hollanda'ya gidiyor
Yatlara kara molası başladı
Hastalıklara dayanıklı levrek üretilecek
Freni boşalan dev vinç devrildi
Öğretmenler Günü Demre'de kutlandı

Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?


Anketler
   Çok Güzel5103 Kişi (% 55 )
   İdare Eder2315 Kişi (% 25 )
   Biraz Kötü1700 Kişi (% 18 )

Toplam 9118 Kişi


Namaz Vakitleri
Şehir
(antalya)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:2806:5013:1116:3619:2020:34

Hava Durumu
Şehir
(antalya)
Bugün
13°°C - 22°°C
Pazartesi
11°°C - 23°°C
Çarşamba
10°°C - 22°°C
Cuma
9°°C - 20°°C

Günün Sözü


Ali ?ye düşman olan Allah? a düşman olur.


(Hz.Muhammed)


Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,16Yazılım - Web Aksiyon